سایت موسسه فرهنگی خدماتی فانوس

مردم افغانستان همیشه با امید زندگی کرده و همواره دستانی مهربانی به یاری این مردم شتافته و غبار محرومیت، فقر و جهل را زدوده و مردم را به آینده اش امیدوار ساخته است. موسسه فرهنگی – خدماتی فانوس با شعار گام استوار به سوی فردای بهتر آمده است تا در حد توان به دور از تعصبات قومی، لسانی و سمتی و با توجه به قوانین نافذه کشور فردای روشنی را برای مردم خود ترسیم کند و الگوی موفقی را برای دیگران ارایه دهد و با صداقت و اراده محکم گام های استوارش را در راستای خدمت و تعالی فرهنگ جامعه بردارد.

لینک سایت موسسه فرهنگی خدماتی فانوس

سایت موسسه فرهنگی خدماتی فانوس