سایت خانه کتاب افغانستان

موسسه فرهنگی و انتشاراتی صبح امید با مشارکت تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان فرهنگی فعالیت های خود را از سال 1382 در افغانستان شروع کرده و مجوز رسمی فعالیت های خود را با شماره 640 از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافت کرده است.

لینک سایت خانه کتاب افغانستان

سایت خانه کتاب افغانستان