سایت حزب عدالت و آزادی افغانستان

حزب عدالت و آزادی افغانستان توسط جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مقامات پیشین حکومت، چهره‌های علمی و دانشگاهی و نخبگان افغانستان اداره می گردد.

لینک سایت حزب عدالت و آزادی افغانستان

وبسایت حزب عدالت و آزادی افغانستان