سایت جامعه روحانیت بلتساتن – پاکستان

جامعه روحانیت بلتستان پاکستان مؤسسه ای فراگیر متشکل از علما و طلاب دینی شاغل به تحصیل در مدارس قم و مشهد مقدس است که با هدف رفع مشکلات طلاب علوم دینی و زائرانی که به این شهر می آیند تشکیل شده است.

لینک سایت جامعه روحانیت بلتساتن پاکستان

سایت جامعه روحانیت بلتساتن پاکستان